ปัญหาที่เจอเป็นประจำหาพนักงาน ได้ไม่มีประสิทธิภาพ 

หาพนักงาน

การหาพนักงานเพื่อเข้าทำงานในบริษัทนั้น แน่นอนว่าทุกบริษัทต้องการพนักงานที่มีคุณภาพและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ก็ไม่ใช่พนักงานทุกคนที่จะมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของบริษัท จึงทำให้เกิดปัญหาเมื่อพบเจอพนักงานที่ไม่มีประสิทธิภาพในการทำงาน ในบทความจะมาพูดถึงปัญหาที่เจออยู่ประจำหลังจากที่หาพนักงานที่เข้ามาทำงานได้แล้วแต่พบว่าพนักงานคนนั้นทำงานได้ไม่ดีพอ ว่ามีปัญหาอะไรบ้าง 

ปัญหาพนักงานที่ทำงานไม่มีประสิทธิภาพหลังการหาพนักงาน 

สำหรับปัญหาที่พบอยู่บ่อย ๆ เมื่อเจอพนักงานที่ทำงานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพหลังจากที่ทางบริษัทได้ หาพนักงาน เรียบร้อยแล้ว สามารถกล่าวถึงปัญหาได้หลายข้อ ดังนี้ 

  • หาคนเข้ามาทำงานได้แต่พนักงานไม่สามารถปรับตัวเองให้เข้ากับวัฒนธรรมขององค์กรได้ เมื่อเกิดปัญหานี้ก็จะส่งผลให้พนักงานคนนั้นอยู่ได้ไม่นาน ทางบริษัทจะเกิดปัญหาเมื่อพนักงานลาออกนั่นก็คือการเสียค่าใช้จ่ายในการหาพนักงานใหม่ อีกทั้งงานก็ไม่ต่อเนื่องด้วย 
  • หากไม่สามารถหาพนักงานเข้ามาทำงานได้ไม่ทันเวลา ก็จะทำให้บริษัทเสียโอกาสด้านธุรกิจ  
  • หาคนที่เข้ามาสมัครได้เป็นจำนวนมาก แต่ส่วนมากแล้วมันไม่ตรงกับความต้องการของบริษัท หรือคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานในตำแหน่งนั้น ๆ มีจำนวนน้อยมาก 
  • หาคนเข้ามาทำงานได้แต่จะไม่รองรับกับความต้องการที่มีในอนาคต หรือก็คือความต้องการในระยะยาวเนื่องจากมีการแปรผันทางด้านเศรษฐกิจอยู่เป็นประจำอีกทั้งความไม่แน่นอนของบริษัทซึ่งมีการเปลี่ยนตำแหน่งของผู้บริหาร และฝ่ายอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสูง จึงต้องมีการหาคนที่มีทักษะเหมาะสมกับตำแหน่งงานใหม่ หากคนที่ทำหน้าที่ในตำแหน่งนั้นไม่สามารถปรับตัวและไม่มีความชำนาญมากพอก็ต้องพ้นจากตำแหน่ง แต่ถ้าคนที่เข้ามาใหม่ยังไม่สามารถทำงานในตำแหน่งนั้นได้ จะเกิดปัญหาต้องหาพนักงานใหม่อีกครั้ง  
  • มีการดำเนินการหาคนเข้าทำงานที่เชื่องช้า ไม่ทันการ จึงเกิดคำถามที่ว่าต้องทำอย่างไรจึงจะหาผู้เข้าทำงานได้อย่างรวดเร็ว กระชับ และหาคนเข้ามาทำงานได้โดยยังคงความต่อเนื่องของการทำงานและไม่ทำให้บริษัทเสียโอกาสทางด้านธุรกิจ  

จากบทความนี้จะทำให้ได้รู้ถึงปัญหาที่เจออยู่เป็นประจำหลังจากที่หาพนักงานแล้วทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ อยู่ที่ว่าแต่ละบริษัทจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรเพื่อให้ส่งผลกระทบต่อการทำงานและชื่อเสียงของบริษัทน้อยที่สุด อีกทั้งไม่ทำให้สูญเสียโอกาสทางด้านธุรกิจด้วย